Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2012

olutavelwisnia
5309 61c8
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viatwojkot twojkot
olutavelwisnia
6539 55b2
Reposted fromvindurinn vindurinn
olutavelwisnia
-Nie mogę spokojnie oddychać, gdy nie wiem czy jesteś bezpieczny.
-Więc jestem jak astma.
— Seth,The O.C.
Reposted fromvindurinn vindurinn
olutavelwisnia
Idziemy przez świat sa­mot­nie, ale jeśli ma­my szczęście, to przez jedną chwilę na­leżymy do ko­goś i ta jed­na chwi­la poz­wa­la nam przet­rwać całe wy­pełnione sa­mot­nością życie. 
— Paullina Simons
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagofuckyourself gofuckyourself
olutavelwisnia
Ci, co milczą, wykazują najwyższe poczucie odpowiedzialności za słowo.
— Jacek Wejroch
1118 62ea
olutavelwisnia
Sometimes I feel so stupid and dull and uncreative that I am amazed when people tell me differently.
— Sylvia Plath
Reposted fromtwice twice viagofuckyourself gofuckyourself
olutavelwisnia
olutavelwisnia
Naszej wiary i naszych przy­jaźni nie niszczy ja­kiś je­den wiel­ki czyn, lecz wiele drob­nych zaniedbań. 
— J. Gustav White

August 27 2012

olutavelwisnia
Stojąc w miejscu też można zabłądzić
— Edward Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viavindurinn vindurinn
olutavelwisnia
jesteśmy szczęśliwi dzięki ludziom, nie dzięki rzeczom, ale od nowej pary butów jeszcze nikt nie posmutniał. 
— fotoblog
olutavelwisnia
Okazało się, że w przyjaźni też dzieją się dramaty.
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
Reposted frompuzzle puzzle viahotlovedrama hotlovedrama
olutavelwisnia

łzy to słowa, których serce nie umie powiedzieć.

Reposted fromcrystalhope crystalhope viahotlovedrama hotlovedrama
olutavelwisnia
2031 48c8
Reposted frommaaraw maaraw viahotlovedrama hotlovedrama
olutavelwisnia
Po dużych spaniach duże bycie ze sobą. Nie mogę się najeść samotności, tak mi dobrze bez nikogo.
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
Reposted frompuzzle puzzle viaautoobdukcja autoobdukcja
olutavelwisnia
8884 3bd6
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamasala masala
olutavelwisnia
najpiękniejszym jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci chociaż odrobinę wnętrza.
olutavelwisnia
A Ty jak opisałbyś zapach ukochanej Osoby?
— -Maria Goniewicz
Reposted fromgoniewicz goniewicz viahotlovedrama hotlovedrama

4maB8.jpg


source · faved by Paper Moon
Reposted frominspired inspired viadrttop drttop
olutavelwisnia
Wszystko mnie boli,
gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli.
Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Stachura
Reposted fromhighopes highopes viadrttop drttop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl